Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

 22 Ocak 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29244

TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN
USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM-2015/2)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Standartlar
Amaç
MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamirini kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Medikal oksijen tüpleri hariç solunum (nefes alma) tüplerini ve bu tüplere dolum yapan tesisleri,
b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) dolumu yapan ve satan tesisleri,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ;
a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine,
b) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 1 inci, 2 nci ve 6 ncı maddelerine,
c) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 2 nci maddesine,
ç) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci, 11 inci ve 12 nci maddelerine,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 ? (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A Tipi Muayene Kuruluşu: Taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik kontrolünü içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşunu,
b) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması,
c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Dolumcu: Sınaî ve tıbbi gazların tüplere ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolumu ile satış ve dağıtım hizmetlerini yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Dolum tesisi: Sınaî ve tıbbi gazların dolum, satış ve dağıtım hizmetlerinin yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun, gerekli izin, ruhsat ve belgeleri haiz sınaî gazların tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine, tanker ve taşınabilir sıvı kaplarına dolumunun gerçekleştirildiği tesisi,

e) Dolum Yeterlilik Belgesi: Basınçlı gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum tesisleri tarafından dolum yapılabileceğini gösteren belgeyi,

f) Gaz üreticisi: Sınaî ve tıbbi gazların üretim, ithalat, dolum, satış ve dağıtımını yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Hurdaya ayırma: İlgili mevzuatına uygun olmayan ve/veya periyodik muayeneden geçmeyen tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin bir daha dolum yapılmayacak şekilde tahrif edilerek geri dönüşüme gönderilmesini,

ğ) İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,

h) İmalatçı: Sınaî ve tıbbi gazların doldurulması, depolanması ve taşınması amacıyla ilgili standartlara göre üretilen basınçlı gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerini üreten gerçek ve tüzel kişi,

ı) Manifoldlu tüp demeti: Birden fazla tüpün bir çelik konstrüksiyon içinde manifold ile birbirine bağlı olduğu tüp demetini,

i) Muayene/deney: Basınçlı gaz tüpü ve manifoldlu tüp demetlerinin dolumundan önce ilgili mevzuatına uygun olup olmadığının kontrol edilmesini,

j) Mülkiyet sahibi: Tüp ve/veya manifoldlu tüp demetinin sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Periyodik muayene: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasında (ADR) belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi düzenleyen yöntemlerini,

l) Sınaî gaz: LPG hariç olmak üzere kaynama noktası -273,15oC ile 26,7oC arasında bulunan ve genel olarak çeşitli sanayi kollarında kullanılan organik ya da inorganik, sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış halde piyasaya arz edilen elementler ve bunların çeşitli karışımlarını,

m) Tedarikçi: Sınaî gazları üreticilerden, işletmelerden veya ithalat yolu ile temin ederek bu gazların dolum ve satışı ile bunların dolum bayilerine, dağıtım bayilerine ve kullanıcılara dağıtımını yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Tıbbi gaz: Medikal amaçlı kullanılan bütün gazlar,

o) Tüp: Hacmi 150 litreye kadar olan, taşınabilir gazların doldurulması, depolanması, taşınması ve kullanılmasında kullanılan basınçlı kabı,

ö) Tüp dolum talimatı: Basınçlı gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerine sınaî ve tıbbi gazların dolum ve kontrolünde izlenecek süreci gösteren akış şemasını,

p) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

r) Uygunluğun yeniden değerlendirilmesi: Mülkiyet sahibi veya kullanıcının talebi üzerine 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (99/36/AT) zorunlu uygulamaya girmesinden önce imal edilip piyasaya arz edilmiş olan taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun yeniden değerlendirme yöntemini,
s) Yönetmelik: 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğini (2010/35/AB),ifade eder.
İlgili standartlar
MADDE 5 ? (1) Aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri zorunludur.
a) TS EN 13322-1 Taşınabilir gaz tüpleri ? Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz tüpleri ? Tasarım ve imalat Bölüm 1: Karbonlu çelikler,
b) TS EN 13322-2 Taşınabilir gaz tüpleri ? Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz tüpleri ? Tasarım ve imalat Bölüm 2: Paslanmaz çelikler,
c) TS EN ISO 9809-1 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, yapım ve deneyler - Bölüm 1: Çekme dayanımı 1100 mpa?dan küçük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler,
ç) TS EN ISO 9809-2 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, yapım ve deneyler - Bölüm 2: Çekme dayanımı 1100 mpa?a eşit veya daha büyük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler,
d) TS EN ISO 9809-3 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, yapım ve deneyler - Bölüm 3: Normalize edilmiş çelik tüpler,
e) TS EN 1800 Taşınabilir gaz tüpleri - Asetilen tüpleri - Temel gerekler, tarifler ve tip deneyleri,
f) TS EN 1975 Taşınabilir gaz tüpleri - Yeniden doldurulabilir ? Dikişsiz - Alüminyum ve alüminyum alaşımlı - Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar - Tasarım ve imalat özellikleri,
g) TS EN ISO 10961 Gaz tüpleri - Tüp demetleri - Tasarım, imalat, deneyler ve muayene standardı,
(2) Sınaî ve tıbbi gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında zorunludur.
a) TS EN 13322-1 ve TS EN 13322-2 standartları veya bu standartların yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerini, TS EN 1803 Taşınabilir gaz tüpleri ? Dikişli - Karbon çeliğinden gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı,
b) TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 ve TS EN ISO 9809-3 standartları veya bu standartların yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerini, TS EN 1968 Taşınabilir gaz tüpleri ? Dikişsiz - Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı,
c) TS EN 1975 standardı veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerini TS EN 1802 Gaz tüpleri ? Taşınabilir ? Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı,
ç) TS EN 1800 standardına veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerini TS EN 12863 Taşınabilir gaz tüpleri ? Çözünmüş asetilen tüpleri standardı,
d) TS EN ISO 10961 Gaz tüpleri - Tüp demetleri - Tasarım, imalat, deneyler ve muayene standardı kapsamında üretilen manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesi, TS EN 15888 ?Taşınabilir gaz tüpleri-Tüp demetleri-Periyodik muayene ve testleri? standardı kapsamında yapılır.
(3) İkinci fıkrada anılan ilgili standardına göre periyodik muayene tarihi gelen basınçlı tüplerin, standartlara uygun yapılan periyodik muayene sonrası ilgili tüp muayene tarihi ve standartlara göre diğer işlemlere tabi tutulur ve periyodik muayene kapsamında bir rapor düzenlenir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan standartlar ile benzer standartlar kapsamında üretilen basınçlı gaz tüplerinin dolum esnasındaki muayenelerinde, aşağıda yer alan ilgili standart veya standartların ön gördüğü kurallara uyulması zorunludur.
a) TS EN ISO 11372 Taşınabilir gaz tüpleri-Çözünmüş asetilen gazı için-Dolum şartları ve muayeneleri,

b) TS EN 1919 Taşınabilir gaz tüpleri - Sıvılaştırılmış gazlar için (asetilen ve LPG hariç) -Dolum sırasında muayene,

c) TS EN 1920 Gaz tüpleri - Taşınabilir - Sıkıştırılmış gazlar (asetilen hariç) için - Dolum sırasında muayene,

ç) TS EN ISO 11372 Taşınabilir gaz tüpleri-Çözünmüş asetilen gazı için-Dolum şartları ve muayeneleri,

d) TS EN ISO 13088 Tüpler- Asetilen tüp demetleri-Dolum şartları ve dolum muayenesi,

e) TS EN 13096 Taşınabilir Gaz Tüpleri-Doldurulan gazların dolum noktalarındaki şartları -Tek birleşenli gazlar,

f) TS EN 13099 Taşınabilir Gaz Tüpleri-Doldurulan gazların dolum noktalarındaki şartları,

g) TS EN 13365 Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Sürekli ve Sıkıştırılabilir Gazlar İçin (Asetilen Hariç)-Dolum Sırasında Muayene,

ğ) TS EN 13385 Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Sürekli ve Sıvılaştırılmış Gaz (Asetilen Hariç) İçin Bataryalı Taşıtlar-Dolum Sırasında Muayene,

h) TS EN 13720 Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Asetilen Bataryalı Taşıtlar İçin Dolum Şartları,

ı) TS ISO 11625 Gaz tüpleri-Emniyetli taşıma ve kullanma,

i) TS EN ISO 11621 Gaz tüpleri - Gaz hizmetinin değiştirilmesi için işlemler.

(5) Bu Tebliğde yer alan standartların tadil edilmesi veya değiştirilmesi durumunda, bu standartların yerine geçen yeni standartlar dikkate alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlilik Belgesi, Gerekli Belgeler, Gerekli Ekipmanlar
Yeterlilik belgesi

MADDE 6 ? (1) Basınçlı gaz tüplerine ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapacak dolum tesisleri, faaliyette bulundukları İlin İl Müdürlüğünden Dolum Yeterlilik Belgesi almaları ve iki yılda bir vize yaptırmaları zorunludur. Bu belgenin kapsam bölümüne dolumu yapılacak ilgili gaz cinslerinin isimleri yazılır.

(2) Bu Tebliğin yayımlanmasından önce 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/4) kapsamında verilen Yeterlilik Belgeleri, vize tarihi uygun olması halinde 1 yıl geçerliliği devam edecektir. Ancak, bu Tebliğin yayımlanmasından bir yıl sonra yeni Yeterlilik Belgesi almayan firmaların eski belgeleri iptal edilmiş sayılacaktır. Ayrıca, bu Tebliğin yayımlanmasından önce verilen Yeterlilik Belgeleri vizesi dolması halinde, eski Yeterlilik Belgeleri vize yapılmayacak ve yeni Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.

(3) Bu Tebliğin 7 nci maddesindeki belgeler ile 8 inci maddesindeki ekipmanların kontrolünde, İl Müdürlüğü adına denetimi yapan personel tarafından eksiklik tespit edilmesi durumunda müracaat sahibine belge verilmez.
(4) Aynı il sınırı içinde birden fazla dolum tesisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, dolum tesislerinin adresleri Dolum Yeterlilik Belgesinde bulunması şartı ile tek bir Dolum Yeterlilik Belgesi almaları yeterlidir. Ancak, İl Müdürlüğü adına denetimi yapan personel tarafından dolum tesislerinin ayrı ayrı denetlenmesi ve Dolum Yeterlilik Belgesine bu dolum tesislerinin adres bilgilerinin yazılması mecburidir.
(5) Farklı illerde dolum tesisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin her bir ildeki dolum tesisleri için farklı bir Dolum Yeterlilik Belgesi almaları mecburidir.
(6) Kendi ihtiyacı için sınai gaz dolumu yapan işletmelerde Gayri Sıhhi Müessese Belgesinde (GSMB) faaliyet alanına bakılmaksızın Dolum Yeterlilik Belgesi verilir. Ancak söz konusu işletmelerin piyasaya satış amacıyla dolum yaptıkları tespit edilirse 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanır ve Dolum Yeterlilik Belgesi iptal edilir.
(7) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; unvan, adres, kapsam ve dolum tesisi sayısında meydana gelecek değişiklikleri faaliyette bulunduğu İlin İl Müdürlüğüne bildirerek Dolum Yeterlilik Belgesinde gerekli değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde yaptırmak zorundadır. Söz konusu değişiklikleri zamanında bildirimde bulunmayan dolum tesisleri basınçlı gaz tüpüne ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapamaz.
Gerekli belgeler
MADDE 7 ? (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte faaliyet gösterdikleri İlin İl Müdürlüklerine müracaat eder. Ancak, Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte, Dolum Yeterlilik Belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılır ve süreç bu şekilde devam ettirilir.
a) Gaz üreticisi veya tedarikçinin adı, unvanı, adresi ve iletişim bilgileri,
b) Faaliyet kapsamı,
c) Ticari sicil belgesi,
ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya işletme belgesi,
d) Tesisin kapalı ve açık alanı,
e) İşyerinde çalışan personel sayısı ve niteliği,
f) Sınaî gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanımın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler,
g) Dolum esnasında dolum tesisi tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Dolum Talimatını yazılı ve şematik olarak gösteren doküman.
Gerekli ekipmanlar
MADDE 8 ? (1) Dolum Yeterlilik Belgesi almak isteyen dolum tesislerinin test ve bakım istasyonlarında aşağıdaki ekipmanların bulunması gerekir. Bu ekipmanların varlığı ve işlerliği müracaat yapılan İlin İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından tespit edilir.
a) İlgili standarda uygun test basıncı sağlayacak kapasitede, %1 duyarlılıkta çift manometreli-elektrik motorlu, gerekli emniyet tedbirleri alınmış, su ve hava bağlantıları yapılmış Hidrostatik Basınç Test Ünitesi (TS EN 12863 standardı hariç),
b) Valf sıkma tezgahı, torkmetre, çap kumpası veya pimetre,
c) 2,5 A'lık lamba, 1 kg ağaç tokmak,
ç) Kalibre edilmiş terazi (0-150 kg arası),
d) Hurdaya ayrılacak veya kullanım dışı bırakılacak tüpün ilgili standarda göre imhası için uygun imha aleti veya sınai gaz tüplerini hurdaya ayırma kapasitesi olan başka bir işletme ile yapılmış sözleşme ve imha olunan tüplerin kayıt altına alınmasını sağlayan sistemi,
e) Tüp Kurutma Ünitesi (TS EN 12863 standardı hariç),
f) Test tarihi numaratörü ve muayenede kullanılacak firma sembolünü taşıyan mühür,
g) Boşluk Mastarı (TS EN 12863 standardı olan ve asetilen dolumu yapan istasyonları için),
ğ) Dolumu yapılan gaz çeşidinin her biri için ilgili mevzuata uygun gaz depolama tankı,
h) Ultrasonik et kalınlığı ölçme cihazı,
ı) Tüp yüzey temizleme ünitesi,
i) Tüpün omuz kısmındaki işaretlemeleri kaybolmayacak şekilde boyama yapılması için boyama ünitesi veya tüpün boyasının yapılabileceği bir tesisle yapılmış sözleşme, bulunmalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama, Usul ve Esaslar, İzlenebilirlik
Uygulama
MADDE 9 ? (1) İl Müdürlüğü tarafından dosya üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler sonucunda, dolumcu olma vasfına sahip olduğu değerlendirilen gerçek veya tüzel kişiler için iki nüsha Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Nüshalardan biri dolum tesisine verilir, diğeri İl Müdürlüğünde muhafaza edilir. İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece, Dolum Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Belge, mevcut gereklilikler yerinde kontrol edilmek şartıyla iki yıllık sürelerle vize yapılarak uzatılır. Vize başvuruları vize tarihi dolmadan en geç 15 gün önce İl Müdürlüğüne yapılmalıdır. Vize yapılmayan belgeler geçersizdir.
(2) Dolum tesisleri tarafından basınçlı gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin toplumun ve kullanıcıların can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlaması amacıyla; taşınması, depolanması ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir kullanım kılavuzu hazırlanması zorunludur.
(3) Dolum tesisleri bu kullanım kılavuzunu ilk tüp veya manifoldlu tüp demeti tesliminde ve daha sonra kullanıcının talep etmesi halinde her gaz türü için kullanım talimatının bir kopyasını vermek zorundadır.
(4) Dolum tesisleri; dolum mahallinde her bir gaz türü için tüp dolum talimatını, test ve muayene mahallinde ise tüpün test ve muayene talimatını yazılı ve şematik olarak asmak zorundadır.
(5) Dolum Yeterlilik Belgesine haiz dolum tesislerinin faaliyette bulunduğu İlin İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından yapılacak denetimlerde veya vize başvurusu üzerine yapılacak denetimlerde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ekipmanların varlığı veya işlerliğinde eksiklik tespit edilmesi halinde, firmaya tespit edilen eksikliğin giderilmesi için 15 günlük düzeltme süresi verilir. Ancak, 15 günlük düzeltme süresinde eksikliği gidermeyen firmaların Dolum Yeterlilik Belgesi İl Müdürlüğü tarafından 3 aydan az olmayacak şekilde askıya alınır. Tekrarında ise Belge iptal edilir ve 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanır.
(6) Dolum tesisinde bulunan ekipmanların varlığı veya işlerliğindeki aksaklığın giderildiğinin İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından tespit edilene kadar basınçlı gaz tüplerine dolum yapılmaz.
(7) Dolum tesisinde her bir tüp ve/veya manifoldlu tüp demeti dolum yapılmadan önce, test ve muayene talimatına uygun bir şekilde görsel muayeneye tabi tutulur. Görsel muayenesi uygun olan tüplere tüp dolum talimatına ve ilgili dolum standartlarına uygun olarak dolum yapılır.
(8) Dolum tesisi ihtiyaç duyması halinde basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene kayıtlarını mülkiyet sahibinden ister. Mülkiyet sahibi basınçlı gaz tüplerine ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dair periyodik muayene kayıtlarını ibraz edemezse tüp yeniden periyodik muayeneye tabi tutulur.
(9) Dolum Yeterlilik Belgesi almayan dolum tesisleri basınçlı gaz tüpüne ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapamaz.

(10) Sınaî gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerine 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği eksik dolum yapılamaz.
Usul ve esaslar
MADDE 10 ? (1) İlgili yönetmelik, tebliğ ve standartlarda belirtilen hükümlere uygun olmayan tüplere dolum yapılmaz.
(2) Üzerinde mülkiyet sahibine dair bilgi bulunmayan basınçlı gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz.
(3) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi geçen basınçlı gaz tüpleri TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)?nde A Tipi Muayene Kuruluşu olan bir kuruluş tarafından periyodik muayeneye tabi tutulur ve periyodik muayeneden geçenlere dolum yapılır.
(4) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi geçen basınçlı gaz tüplerine Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) hükümleri uygulanır.
(5) Periyodik muayene sonucu uygun çıkmayan tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz. Söz konusu tüpler mülkiyet sahibine bilgi verilerek, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği?nde A Tipi Muayene Kuruluşu, tarafından düzenlenen bir tutanakla hurdaya ayrılır. Hurdaya ayrılan tüp ve manifoldlu tüp demetleri firma isimleri ve seri numaraları periyodik olarak her ay dolum tesisinin faaliyette bulunduğu İlin İl Müdürlüğüne bildirilir.
(6) Dolum tesisi tarafından basınçlı gaz tüplerinin ve manifoldlu tüp demetlerinin gözle muayenesi sırasında bir kusur tespit edilmesi veya şüphe duyulması halinde söz konusu tüplere dolum yapılmaz ve kullanım dışına alınır. Mülkiyet sahibinin söz konusu tüplerin Kullanım dışına ayrılması ile ilgili itirazı halinde dolum tesisi faaliyette bulunduğu İlin İl Müdürlüğünü bilgilendirir. Bu durumda; kullanım dışına alınan basınçlı gaz tüpü, mülkiyet sahibi tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardı kapsamında akredite olan bir deney laboratuvarında test ve muayeneye tabi tutulur. Söz konusu tüplerin yeniden kullanımı ancak bu test sonucunun uygun çıkması halinde mümkün olur. Mülkiyet Sahibi bu aşamada ihtiyaç duyması halinde imalatçı ya da ithalatçı ile bağlantıya geçebilir, ancak düzeltme veya uygunluğu ispatlama sorumluluğu mülkiyet sahibine aittir. Mülkiyet sahibinin test sonuçlarını faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne ve basınçlı gazın dolumunu yapacak dolum tesisine beyanı zorunludur.
(7) Test sonucu uygun olmayan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetleri bu maddenin 4 üncü fıkrası kapsamında hurdaya ayrılır.
(8) 1/7/2015 tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli ve 1/7/2016 tarihinden itibaren 1980 ve daha eski imal tarihli tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılamaz. Ancak, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) kapsamında uygunluk değerlendirmesi veya yeniden uygunluk değerlendirmesi yapılmış ve Pi işareti iliştirilmiş tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz.
(9) Yurt dışından hurda statüsünde ithal edilen, yurt içinde hurdaya ayrılan veya hurdaya ayrılan gemi veya tesislerden çıkan tüplere dolum yapılmaz.
(10) Yurtdışından gaz ithali amacıyla yurda giren dolu tüpler, kullanım sonrası dolum yapılmayarak yurt dışına çıkarılır veya hurdaya ayrılır. Bu tüpler yeniden doldurularak piyasaya arz edilemez.
(11) Tüpün omuz, boyun veya kloret kısmına ve manifoldlu tüp demeti kasası üzerine, içerisindeki gazın cinsi ve kısaca uyulması gereken güvenlik kurallarını belirten bir etiket yapıştırılır. Bu etiketin üzerinde dolumu yapan gerçek veya tüzel kişilerin adı, unvanı ve iletişim bilgileri bulunur. Bu özelliklere haiz olmayan doldurulmuş tüp ve/veya manifoldlu tüp demetleri piyasaya arz edilmez.
(12) Dolu tüp ve manifoldlu tüp demetinin gaz çıkış vanaları, dolumcunun adı, unvanı ve/veya tescilli markasını taşıyan bant, ısı ile daralan streç bant ve benzeri yöntemlerle kapatıldıktan sonra vana koruma kapağı ile kapatılır.

İzlenebilirlik
MADDE 11 ? (1) Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin dolu olarak piyasaya arz edilmesinden sonra; tüp, manifoldlu tüp demeti ve içerisindeki gazın izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla dolum tesisleri tarafından takip sistemi oluşturulur.
(2) Bakanlık ile dolum tesisleri arasında entegre edilecek takip sistemine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanır.
(3) Oluşturulacak takip sisteminin usul ve esaslarının Bakanlık tarafından belirlenmesini müteakip altı ay içinde hayata geçirir. Söz konusu takip sistemini oluşturmayan dolum tesislerince tüp ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Periyodik muayene
MADDE 12 ? (1) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (99/36/AT) zorunlu yürürlüğe girdiği 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen, ancak Epsilon ve Pi işareti taşımayan ve uygunluğun yeniden değerlendirilmesi işlemine tabi tutulmayan basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayeneleri, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) kapsamında akredite olan A Tipi Muayene Kuruluşu olarak yetkilendirilen, Kuruluşlar tarafından ilgili tüpün yürürlükteki periyodik muayene standardı kapsamında yapılır. Bu kuruluşların görevlendirilmesi ve çalışma prosedürlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
a) Basınçlı gaz tüplerinin ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesi A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından, periyodik muayene için alt yapısı uygun dolum tesislerinde veya A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kendi tesislerinde yapılır.
b) A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından periyodik muayenesi yapılan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetlerine 3 nüsha periyodik muayene raporu düzenlenir. Bu raporlardan bir tanesi A Tipi Muayene Kuruluşuna, bir tanesi dolum tesisi ve bir tanesi de tüp mülkiyetinin kullanıcıya ait olması durumunda kullanıcıya verilir. Tüp mülkiyetinin kullanıcıya ait olmaması halinde periyodik muayene raporu 2 nüsha hazırlanır. Periyodik muayene raporu bir sonraki periyodik muayene tarihine kadar A Tipi Muayene Kuruluşu, dolum tesisi ve kullanıcı tarafından saklanır.
c) Bu Tebliğ yayımlandıktan sonra basınçlı gaz tüplerinin gelecek periyodik muayenesi A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılmayan ve periyodik muayene raporu olmayan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz. Bu tüp ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapan dolum tesislerinin Dolum Yeterlilik Belgesi 3 aydan az olmayacak şekilde askıya alınır. Tekrarında ise Belge iptal edilir ve 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanır.
ç) Periyodik muayeneden geçmeyen ve güvenli olmayan tüp ve manifoldlu tüp demetleri hurdaya ayrılır. Hurdaya ayırma işlemi bu Tebliğin 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası kapsamında yapılır.
d) Basınçlı gaz tüplerine periyodik muayene yaptırma sorumluluğu mülkiyet sahibine aittir. Mülkiyet sahibinin kullanıcı olması halinde bedeli mukabilinde dolum tesislerinde A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından periyodik muayenesi yaptırılır.
(2) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) hükümlerine uygun olarak imal edilerek piyasaya arz edilen basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayeneleri, bu yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer hususlar
MADDE 13 ? (1) 1/7/2005 tarihinden önce üretilerek piyasaya arz edilen basınçlı gaz tüpüne ve/veya manifoldlu tüp demetlerine asgari güvenlikle ilgili temel işaretlerden; seri numarası, et kalınlığı, imalat tarihi, imalatçı ismi, gaz cinsi, boş kütlesi, test/çalışma basıncı, periyodik muayene damgası gibi işaretlerin olmaması durumunda dolum tesisleri tarafından dolum yapılmaz.

(2) 1/7/2005 tarihinden önce üretilen basınçlı gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinde temel işaretlerin eksik olması durumunda periyodik muayene tarihi beklenmeden söz konusu tüpler mülkiyet sahibi tarafından A Tipi Muayene Kuruluşunca periyodik muayeneye tabi tutulur.
(3) Periyodik muayeneden başarı ile geçen tüpler test sonuçlarında elde edilen verilere ve kullanım amacına uygun olarak, işaret eksiklikleri tüpün izlenebilirliğini sağlayacak tüm kimlik bilgileri ile birlikte A Tipi Muayene Kuruluşu gözetiminde mülkiyet sahibi tarafından tüp üzerine kalıcı bir etiketle iliştirilir.
(4) Basınçlı gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin test ve muayene raporları mülkiyet sahibi ve muayene kuruluşu tarafından 10 yıl boyunca muhafaza edilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 ? (1) 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/4) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 15 ? (1) Bu Tebliğin 12 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğe (Tebliğ No: SGM-2011/4) yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Periyodik Muayene
GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin yayımından önce Bakanlığımız İl Müdürlüklerinden SGM: 2011/4 sayılı Tebliği kapsamında belge almış dolum tesisleri, bu Tebliğin yayımından itibaren 1 yıl zaman zarfında periyodik muayene yapar.
Yürürlük
MADDE 16 ? (1) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, 12 nci maddesi ve 13 üncü maddesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları bu Tebliğin yayımından 1 yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.